دیفن باخیا

پهن شدن برگ ها و رشد عالی گیاه

رشد عالی و انفجاری دیفن باخیا

دیفن یک گیاه پر نوره البته مقاوم هست تا حدودی به کم نوری ولی از ریخت و قیافه میوفته،هر کی گفت نور نم...